Försäljningsvillkor MME Marinarmatur Marine Equipment AB


Som konsument som handlar hos Marinarmatur AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och Distansavtalslagen.

Tillämplighet

Marinarmatur AB:s allmänna försäljningsvillkor för konsumenter gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av Marinarmatur AB publicera de försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom Marinarmatur AB:s hemsida utgör Marinarmatur AB:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Marinarmatur AB:s hemsida och i övriga publikationer, exempelvis katalogen, är det informationen på hemsidan som gäller.

Pris och Betalning

Priserna på Marinarmatur AB:s hemsida uppdateras i realtid och visas inklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor och frakt tillkommer på varje beställning enligt nedan.

Marinarmatur AB äger rätt att ändra offererade priser på hemsida och övriga publikationer utan föregående avisering. Mellan Marinarmatur AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits. Försäljning sker mot kontokort utfärdat i Sverige eller Internetbetalning via Swedbank, Handelsbanken, Nordea eller SEB.

Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år. Leverans sker endast inom Sverige.

Ej utlösta paket debiteras en avgift om f.n. 313 kr inklusive moms för att täcka Marinarmatur AB:s kostnader för frakt och administration.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerat som "Tack för din beställning" via e-post. Detta mail utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Marinarmatur AB:s lager, erhåller Kunden via e-post besked att ordern är på väg samt faktura.

Vid uppenbara felaktigheter såsom sk förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger Marinarmatur AB rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och faktura skickas ut. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på samtliga order. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern. Grundfrakten är från 100kr ink. moms per vara som levereras med Schenker parcel. För gods som levereras på pall debiteras 399 kr. Varor kan ej avhämtas hos Marinarmatur AB

Leverans

Order, på produkter som finns i lager, mottagna före klockan 14.00 expedieras som regel nästkommande vardag. Orderbekräftelse skickas endast per e-post och då till den adress du angivit på ordern. Varor kan ej avhämtas hos Marinarmatur AB. Order hos Marinarmatur AB kan tyvärr ej dellevereras.

Leveranstid som anges till 1-2 dagar i webbutiken innebär att Marinarmatur AB vanligen kan skicka varan 2 dagar efter beställning. Lagerstatus "Ej i lager" innebär att varan eventuellt har en längre leveranstid.

Försändelsen levereras med Schenker parcel  till närmaste utlämningsställe, endast inom Sverige.

Marinarmatur AB står för risken för varan tills varan är utlämnad till kund.

Ändring av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet packas hos Marinarmatur AB. Ändring kan ske per telefon till orderavdelningen på 031-221050 eller per e-post: info@marinarmatur.se. Efter att din order paketerats kan ändringar inte göras.

Avbeställning

Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen är packad för leverans. Avbeställning skall meddelas Marinarmatur AB per e-post till info@marinarmatur.se.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts utan gått i retur till Marinarmatur AB debiteras en avgift om f.n. 313 kr inklusive moms för att täcka Marinarmatur AB:s transport- och administrationskostnader.

Garanti

Garantiärenden hanteras av Marinarmatur AB direkt. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker. Du når oss via info@marinarmatur.se

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Marinarmatur AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (eller i tillämpliga fall inom 7 arbetsdagar) från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill du använda dig av ångerrätten rekommenderas du att kontakta Marinarmatur AB:s kundservice via vårt Kontaktcenter. Uppge order- eller fakturanummer för att få en förbetald fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet. Vid retur med av Marinarmatur AB utsänd adresslapp står Marinarmatur AB risken för varan från det att du lämnar den på posten.

Här finns hela konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen respektive distansavtalslagen.

Önskar du skicka in varan själv utan föregående kontakt med Marinarmatur AB får du själv stå för frakten samt risken för varan fram till dess den mottagits av Marinarmatur AB.

Varan bör förpackas väl (lämpligen i samma emballage som den skickades från Marinarmatur AB), eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut.

Öppet köp

För varor där ångerrätten enligt distansavtalslagen gått ut accepterar Marinarmatur AB retur mot full återbetalning av köpeskillingen i upp till 60 dagar efter fakturadatum. För att åberopa öppet köp får produkten ej vara öppnad, använd eller förstörd. Öppet köp gäller endast konsument (privatperson), ej företagskund.

Reklamation

Om en vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) bör du reklamera till Marinarmatur AB inom skälig tid samt på visst sätt returnera varan. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall samt att de har de egenskaper du förväntar dig.

Vid reklamation bör du kontakta Marinarmatur AB:s kundservice via info@marinarmatur.se. Uppge order eller fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer samt en förbetald fraktsedel för återsändande av produkten. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återsändandet av varan.

Observera att erhållande av returnummer och fraktsedel ej är att likställa med godkänd reklamation. Med användande av det av Marinarmatur AB erhållna returnumret bör varan tillställas Marinarmatur AB inom 14 dagar från meddelandet av returnummer.

Returer bör lämpligen återsändas i originalförpackning eller annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av Schenker parcel godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund. Marinarmatur AB kontrollerar/testar insända varor i enlighet med din felbeskrivning, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinnes vara felfri debiteras en avgift om f.n. 313 kr inklusive moms för att täcka Marinarmatur AB:s kostnader för returen.

Transportskada bör anmälas samma dag som du tar emot leveransen till Schenker parcel och till Marinarmatur AB via info@marinarmatur.se. Du bör under inga omständigheter lösa ut ett paket som ser skadat ut, även om du tror att innehållet är oskadat! Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Marinarmatur AB och Schenker parcel enligt ovan.

Ansvarar för fel

Föreligger fel som Marinarmatur AB ansvarar för, åtar sig Marinarmatur AB att på egen bekostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen, om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för Marinarmatur AB. Marinarmatur AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (1990:932). Marinarmatur AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel - men ej begränsat till - inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, förlust i näringsverksamhet, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Personuppgifter

Marinarmatur AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Marinarmatur AB. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter (direktutskick) genom att meddela oss via info@marinarmatur.se

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på Marinarmatur AB:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

Marinarmatur AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive - men ej begränsat till, -priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Marinarmatur AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Vid eventuell tvist följer Marinarmatur AB Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inget annat anges.

Alla produkter Marinarmatur AB säljer kan användas i Sverige.

Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgängliga på denna server

Denna publikation på servern marinarmatur.se, tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Marinarmatur AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis.

Marinarmatur AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive - men ej begränsat till - priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.

Marinarmatur AB och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål. Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti. Marinarmatur AB ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server.

Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådan dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle.

Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från Marinarmatur AB därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen www.marinarmatur.se eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Marinarmatur AB. Delar av Marinarmatur AB:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från Marinarmatur AB:s webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från Marinarmatur AB.

Länkar till tredje parts webbplatser

Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Marinarmatur AB och Marinarmatur AB bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Marinarmatur AB tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Marinarmatur AB av aktuell webbplats.